Cơm dĩa nóng

Đi một ngày đàng, ghé ngang Mộc Vị, mất vài ngàn cơm…