Mì trộn

Năm tháng có qua, mì gói vẫn ở đó – Chỉ là…“ Ăn theo cách riêng của Mộc Vị “