Mì quảng

Nước chảy bèo trôi… nước lèo sôi thì mì quảng chín…